Tắt kê cầu nâng ôtô

– Sản phẩm gồm 2 loại:
+ Tắt kê 16: Là tắt kê có đường kính 16mm, dài 15cm

+ Tắt kê 18: Là tắt kê có đường kính 18cm, dài 16 cm.